MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Č.j. 121/2019

Platnost: 1. 12. 2019

Motto: Řád v čase, organizaci, uspořádání prostoru a vztazích utváří bezpečné prostředí

Cíl: Ochrana zdraví, osobní bezpečí, chování za mimořádných situací

Metody a formy: Odpovídající věku dětí

Realizace: Využívat skutečné náměty plynoucí ze života dětí, vytipovat rizikové situace a možnosti ohrožení, vycházet ze zkušeností dětí, jistit je v jejich obavách, seznamovat je se zásadami první pomoci, vést je k ochraně zdraví svého i ostatních, seznamovat je s problematikou sociálně nežádoucích jevů včetně šikany, učit je pojmenovat a řešit skutečnosti a jevy, ověřovat si porozumění dětí ve vztahu k probíranému tématu.

Evidence:

 • zapsat obecný cíl/poučení do třídní knihy do ,,Poznámky" 3-4/měsíc
 • zařadit v širším kontextu téma do některé z týdenních činností
 • zvýraznit žlutým zvýrazňovačem

Přílohy:

 • praktické návody, inspirace, zkušenosti
 • informace ze seminářů i vlastní praxe
 • metodický pokyn MŠMT 2016

Zpracovala: D. Stratilová, H. Nesnídalová


Opatření vztahující se k prostředí

 prostory školky

 • neběhat, nelézt po výškách, vyhýbat se rohům a hranám
 • nebouchat se navzájem, nestrkat, neházet hračkami
 • odchod do šatny či na toaletu vždy hlásit učitelce
 • hlásit rozbitou hračku či vybavení
 • nenosit z domova drobné a nebezpečné hračky
 • nehoupat se na židličce
 • nevstupovat do kuchyňky
 • dávat pozor na mokrou podlahu
 • po schodech chodit pomalu a bezpečně
 • na zahradě dodržovat dohled u vyvýšených herních prvků
 • vizuální kontrola herních prvků a hraček při příchodu na zahradu
 • otevírat vchod školky videotelefonem mohou jen dospělí
 • cizí osobu ve školce hned ohlásit učitelce
 • s nikým cizím neodcházet ze třídy ani od skupiny

REALIZACE - pravidla třídy dětem na očích, opakování pravidel pro jednotlivé činnosti a jejich automatizace, jednotný přístup na třídě, stálý dohled nad dětmi, zvýšený dozor nad problémovými dětmi (asistentka), situační příběhy na jednotlivá témata

 venkovní prostředí

 • při pobytu mimo MŠ si vždy zopakovat pravidla místa, kam přicházíme
 • kontrola místa, kde si chystáme hrát
 • chodit dál od vozovky, zastavit vždy na kraji chodníku
 • při přecházení se rozhlédnout L-P-L
 • znát důležité dopravní značky
 • znát zásady bezpečného chování v tělocvičně, v bazénu a v dopravním prostředku
 • vědět, jak reagovat v případě lešení, ohrazení, práce na silnici či chodníku
 • na volném prostranství mít učitelku stále na očích
 • bezpečné chování v lese, u vody (nelézt na klády, u břehu nechodit až na kraj)
 • neházet kameny, klacky nosit špičkou dolů
 • na houpačky, kolotoč atd. jen za asistence učitelky
 • nedotýkat se plotů, hrozí kousnutí psa
 • nedávat do pusy nic bez vědomí učitelky, nejíst nasbírané plody
 • nesahat na neznámé a nebezpečné věci, vše hned hlásit učitelce

REALIZACE - opakování pravidel, nácvik na místě, pravidla pro dané místo vždy hned po příchodu, situační příběhy, ohlášení potenciálního nebezpečí není žalování, komunikace s rodiči, jednotný přístup na třídě

Opatření vztahující se k situacím

 • oznámit nalezení neznámého nebo nebezpečného předmětu
 • vědět, jak se zachovat, pokud jsem se ztratil
 • oznámit pád, úraz kamaráda či jiné osoby
 • mluvit o situacích, které dítě emocionálně zasáhnou
 • umět popsat situaci, místo - slovní zásoba, jaké údaje je třeba říci
 • znát číslo 155, (150, 158), umět jej vytočit

REALIZACE - důvěra v učitelku, nastavení komunikace, opakování pravidel, slovní zásoba pro dané situace, přehrávání modelových situací, komunikace s rodiči

Opatření vztahující se k osobám a zvířatům

 • nesdělovat své příjmení a adresu cizím lidem
 • s nikým nikam neodcházet, nenechat se zlákat
 • oznámit učitelce jakýkoliv pokus o kontakt cizí osobou
 • nedovolit dotek cizího člověka, pokud nejde o pomoc
 • nepřibližovat se k neznámému zvířeti, raněnému zvířeti
 • nehladit cizího psa, neběhat kolem něho, nekřičet a nedráždit psa za plotem

REALIZACE - důvěra v učitelku, nastavení komunikace, jasná pravidla, slovní zásoba pro dané situace, přehrávání modelových situací, komunikace s rodiči, rozvíjení interakce a vztahů mezi dětmi, nebát se oznámit i když si nejsem jistý

Opatření vztahující se k vlastní osobě dítěte

 • vědět, co se mi nelíbí, a umět to odmítnout
 • vědět, že ani dospělý nemá právo dělat si se mnou, co chce
 • znát svá práva
 • vědět, že nikdo nemá právo sahat na mé tělo, pokud je mi to nepříjemné
 • vědět, komu mohu říci, pokud se cokoliv děje mně nebo kamarádovi
 • ten, komu je ubližováno, se nemá za co stydět
 • rozvíjet slovní zásobu na pojmenování situací, pocitů, nejistot, jak to poznám
 • je v pořádku si říci o pomoc

REALIZACE - důvěra v učitelku, nastavení komunikace, slovní zásoba pro dané situace, přehrávání modelových situací, komunikace s rodiči, rozvíjení interakce a vztahů mezi dětmi, nebát se oznámit i v případě, že si nejsem jistý, mluvit o pocitech a brát je vážně