ZÁPIS DO MŠ 2020/2021

Výsledky správního řízení 2020
- zápis do MMŠ Hořovice
pro šk. rok 2020/2021


25. 5. 2020

Vážení rodiče,

nahlížení do spisu dle par. 36, Správní řád, je možné 1. 6. 2020 od 14 do 16.30 hodin a po dohodě kdykoliv do 4. 6. 2020 v ředitelně MŠ.

18. 5., 27.5.  POZOR! VÝZVA ŘEDITELKY - DODATEK K OČKOVÁNÍ

POZOR! V návaznosti na ukončení nouzového stavu a aktuální platnost právních předpisů vyzývá ředitelka Městské mateřské školy Hořovice všechny žadatele/zákonné zástupce/ o dodatečné doložení potvrzení o řádném očkování dítěte jeho registrujícím dětským lékařem.

Důvod požadavku: Vážnost situace ve vztahu ke zdraví dětí (Např. na kopiích očkovacích  průkazů chybí identifikační znaky očkované osoby, údaje jsou nečitelné, chybí podpisy a razítka lékaře. Oslovené rodiče prosíme o pochopení důležitosti tohoto požadavku ve vztahu k ochraně zdraví všech dětí (Konzultováno  také s KHS Beroun). V případě nejasností kontaktujte ředitelku školy. Možnost prodloužení Nahlížení do spisu - kdykoliv po dohodě do 4. 6. 2020.

Tiskopis:
1) Ke stažení na níže (Tiskopis očkování - Potvrzení od lékaře)
NEBO
2) Denně od 7 do 14 hodin v boxu na nakládací rampě MŠ Větrná 869

Termín doručení: do 4. 6. 2020

Forma dodání: poštou nebo vhozením do poštovní schránky Větrná 869 (příp. osobně)

Zákonní zástupci, kteří podali do 18. 5. 2020 Přihlášku do MMŠ Hořovice, obdrží v případě potřeby informativní sms výzvu.

V případě nejasností bude přerušeno s uchazečem správní řízení s žádostí o vyjasnění či ověření potřebných náležitostí.

Děkujeme a omlouváme se za případné komplikace.

Více informací - Příloha


Městská mateřská škola Hořovice vyhlašuje

Zápis na školní rok 2020/2021

Poštovní adresa: Větrná 869, Hořovice
e-mail: mms.reditelna@email.cz
tel.: 734 159 444
Datová schránka: kpjxku3

Zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ Hořovice proběhne v souladu s právními předpisy a danými kritérii přijímání dětí pro školní rok 2020/2021, ale s upuštěním od tradičních postupů, a to vzhledem k mimořádným opatřením nařízených vládou ČR a rozhodnutím Krizového štábu ORP Hořovice čj.: MUHO 7059/2020 o uzavření školy v důsledku koronavirové infekce.

Ředitelka MMŠ Hořovice v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanoví organizaci a dobu zápisu takto:

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK: od 2. 5. do 16. 5. 2020
bez osobní přítomnosti dětí ve škole


DALŠÍ DOKUMENTY

 1. Potvrzení o trvalém bydlišti - pro děti s trvalým bydlištěm v Hořovicích a spádových obcí (Rpety, Felbabka, Hvozdec a Otmíče) nebude vyžadováno potvrzení o trvalém pobytu od každého jednotlivce. Potvrzení doloží ředitelce MŠ souhrnně příslušný Městský / obecní úřad.
  Uchazeči mimo spádovou oblast si zajistí potvrzení sami.

 2. Cizinci - doloží potvrzení o povolení k pobytu na území ČR. Totopotvrzení vydává Odbor azylové a migrační politiky Příbram, Žežická 498, Příbram V. - Zdaboř.

 3. Očkování - Prohlášení zákonného zástupce + příloha - ad tiskopis

 4. Rozhodnutí o odkladu školní docházky - potvrzení vám vydá základníškola, kde jste byli u zápisu, a to na základě doporučení Pedagogicko psychologické poradny. Rozhodnutí o odkladu školní docházky doručte do MŠ co nejdříve, nejpozději však do 15. 6. 2020

 5. Přihláška ke stravování - podají pouze přijatí, termín od 15. do 30.6.2020, osobně nebo emailem: účetní Jana Andělová, tel. 775 887 560, email: ucetni.mms@seznam.cz

 6.  Příloha k přihlášce k předškolnímu vzdělávání  - Příprava vzdělávacích podmínek; dokument obsahuje otázky na různá omezení dítěte (stravování, nemoc, užívání léků, sourozenec ve školce, apod.)

TISKOPISY

Přihláška s přílohou, Očkování / prohlášení a Přihláška ke stravování naleznete:
 1. na webu školy www.mmshorovice.cz v sekci Zápis.
 2. Pokud nevlastníte tiskárnu lze si vyzvednout tiskopisy u dveří do vestibulu školy na Větrné 869, Hořovice.
  Toto místo bude přístupné každé pondělí (4. a 11. 5. 2020) od 9:00 do 12:00 a každou středu (6. a 13. 5. 2020) od 14:00 do 16:00.

ZPŮSOBY DORUČENÍ dokumentů do MŠ

 1. Datovou schránkou školy (kpjxku3)
 2. Emailem: mms.reditelna@email.cz s uznávaným elektronickým podpisem! Nelze poslat jen prostý e-mail!
 3. Poštou - na adresu Městská mateřská škola Hořovice, Větrná 869, 268 01 Hořovice
 4. Výjimečně (!) lze realizovat osobní podání -předem je však nutné dohodnout telefonicky s ředitelkou školy na tel. 734 159 444

POTVRZENÍ DORUČENÍ

Na základě doručené přihlášky vám bude do 2 dnů prostřednictvím e-mailu či sms zprávy sděleno potvrzení o přijetí přihlášky s přílohou a zároveň vám bude zasláno registrační číslo. Registrační číslo si pečlivě uložte.

Pokud potvrzení o přijetí přihlášky neobdržíte, ověřte si podání přihlášky telefonicky bezodkladně.

VÝSLEDKY ZÁPISU

Po uplynutí termínu podání přihlášek ( 16. 5. 2020 včetně) budou do 30 dnů pod vašimi registračními čísly zveřejněny výsledky přijímacího řízení, a to na webových stránkách školy (www.mmshorovice.cz) a ve vývěsce školy (plot proti bytovým domům).

Nahlížení do spisu dle par. 36, Správní řád, je možné 1.6. 2020 od 14 do 16.30 hodin a po dohodě kdykoliv do 4. 6.2020 v ředitelně MŠ. 

Společné setkání: Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme s přijatými dětmi a jejich rodiči setkání k seznámení s prostředím, prostory školy a se zaměstnanci. O tomto setkání vás budeme včas informovat.

V Hořovicích dne: 3. 4. 2020

Helena Nesnídalová,
Ředitelka MMŠ Hořovice, tel. 734 159 444


Tiskopisy ke stažení